مهدی_صابری (۱۰ تصویر)

#وصیت‌نامه:white_up_pointing_backhand_index::hibiscus:خصلت و...

#وصیت‌نامه:white_up_pointing_backhand_index::hibiscus:خصلت و...

رفتن ِ شما تلنگری ستبر پیکره ی بی جان ِ ما !آری مے شود #کربل...

رفتن ِ شما تلنگری ستبر پیکره ی بی جان ِ ما !آری مے شود #کربل...

رفتن ِ شما تلنگری ستبر پیکره ی بی جان ِ ما !آری مے شود #کربل...
۱

رفتن ِ شما تلنگری ستبر پیکره ی بی جان ِ ما !آری مے شود #کربل...

رفتن ِ شما تلنگری ستبر پیکره ی بی جان ِ ما !که می شود #کربلا...

رفتن ِ شما تلنگری ستبر پیکره ی بی جان ِ ما !که می شود #کربلا...

آخرین کاغذ دست نوشته‌ مدافع شهید #مهدی_صابری خطاب به #خانواد...

آخرین کاغذ دست نوشته‌ مدافع شهید #مهدی_صابری خطاب به #خانواد...

#سبک_زندگی #شهید #مهدی_صابری از نگاه پدرمشروح:  http://bonya...

#سبک_زندگی #شهید #مهدی_صابری از نگاه پدرمشروح: http://bonya...

به نام الله ...یا زینب ....به اسم خون شهدای #مدافع_حرم ...کس...
۵

به نام الله ...یا زینب ....به اسم خون شهدای #مدافع_حرم ...کس...

به نام الله ...یا زینب ..........به اسم خون شهدای #مدافع_حرم...
۹

به نام الله ...یا زینب ..........به اسم خون شهدای #مدافع_حرم...

گناهان من اگر در این ساعت های پاک میان دستان پر از التماسم ب...
۱

گناهان من اگر در این ساعت های پاک میان دستان پر از التماسم ب...