منتهی_کن_فراق_را_به_وصال (۱ تصویر)

یا مقلب القلوب والابصار #سال_نو_آمد_و_نیامد_یاریامدبر الیل و...
۴

یا مقلب القلوب والابصار #سال_نو_آمد_و_نیامد_یاریامدبر الیل و...