منتظرشهادت_مبارزه (۱ تصویر)

منتظرانی که اهل جهاد و شهادت و مبارزه نیستند،خواسته یا نا خو...
۲

منتظرانی که اهل جهاد و شهادت و مبارزه نیستند،خواسته یا نا خو...