ملالت (۴ تصویر)

از سر کوی تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به خجالت بر...

از سر کوی تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به خجالت بر...

از سر #کوی_تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به #خجالت ...
۱

از سر #کوی_تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به #خجالت ...

:rose: #دل ها گاهی #نشاط دارند و گاهی #ملالت. اگر نشاط داشت ...

:rose: #دل ها گاهی #نشاط دارند و گاهی #ملالت. اگر نشاط داشت ...

:rose: #دل ها گاهی #نشاط دارند و گاهی #ملالت. اگر نشاط داشت ...

:rose: #دل ها گاهی #نشاط دارند و گاهی #ملالت. اگر نشاط داشت ...