مفتی_اهل_سنت (۱ تصویر)

نظر #مفتی_اهل_سنت درباره #راهپیمایی_اربعین#مفتی_عبدالرزاق #ر...

نظر #مفتی_اهل_سنت درباره #راهپیمایی_اربعین#مفتی_عبدالرزاق #ر...