معینی_کرمانشاهی (۸۱ تصویر)

در این خیمه‌شب‌بازیِ روزگاردرست است من هم عروسک شدم !درست اس...

در این خیمه‌شب‌بازیِ روزگاردرست است من هم عروسک شدم !درست اس...

بگیرم دامن عدل الهی بپرسم کام عاشق کی برآید...
۱

بگیرم دامن عدل الهی بپرسم کام عاشق کی برآید...

شاخه‌ای خشکمز برگِ عشق پربارم کنید...#معینی_کرمانشاهی
۲

شاخه‌ای خشکمز برگِ عشق پربارم کنید...#معینی_کرمانشاهی

شاخه‌ای خشکمز برگِ عشق پربارم کنید...#معینی_کرمانشاهی
۲۲

شاخه‌ای خشکمز برگِ عشق پربارم کنید...#معینی_کرمانشاهی

هرچه گشتیم در این شهر نبود اهل دلی
۵

هرچه گشتیم در این شهر نبود اهل دلی

هر چه گشتیمدر این شهر نبود اهلِ دلیکه بداند غمِ دلتنگی و تنه...
۱

هر چه گشتیمدر این شهر نبود اهلِ دلیکه بداند غمِ دلتنگی و تنه...

#معینی_کرمانشاهی :هر کس نشان من ز تو پرسدهمین بگوی دیوانه ای...

#معینی_کرمانشاهی :هر کس نشان من ز تو پرسدهمین بگوی دیوانه ای...

به انتظار نبودى ز انتظار چه دانى؟#معینی_کرمانشاهی

به انتظار نبودى ز انتظار چه دانى؟#معینی_کرمانشاهی

تو چون شکوفه‌ی خندان و من چو ابر بهارانتو از گریستنِ ابر نوب...

تو چون شکوفه‌ی خندان و من چو ابر بهارانتو از گریستنِ ابر نوب...

به انتظار نبودی، زِ انتظار چه دانی؟تو بیقراریِ دل های بی قرا...

به انتظار نبودی، زِ انتظار چه دانی؟تو بیقراریِ دل های بی قرا...

هر چه گشتیمدر این شهر نبود اهلِ دلیکه بداند غمِ دلتنگی و تنه...

هر چه گشتیمدر این شهر نبود اهلِ دلیکه بداند غمِ دلتنگی و تنه...

به کوی دلشدگان روچو حاجتی داریکه مستجاب‌تر آید دعایِ صاحب در...
۲

به کوی دلشدگان روچو حاجتی داریکه مستجاب‌تر آید دعایِ صاحب در...

شاخه‌ای خشکمز برگِ عشق پربارم کنید... #معینی_کرمانشاهی
۸

شاخه‌ای خشکمز برگِ عشق پربارم کنید... #معینی_کرمانشاهی

هر چه گشتیمدر این شهر نبود اهلِ دلیکه بداند غمِ دلتنگی و تنه...
۴

هر چه گشتیمدر این شهر نبود اهلِ دلیکه بداند غمِ دلتنگی و تنه...

هر چه گشتیمدر این شهر نبود اهلِ دلیکه بداند غمِ دلتنگی و تنه...
۱

هر چه گشتیمدر این شهر نبود اهلِ دلیکه بداند غمِ دلتنگی و تنه...

هر چه گشتیمدر این شهر نبود اهلِ دلیکه بداند غمِ دلتنگی و تنه...

هر چه گشتیمدر این شهر نبود اهلِ دلیکه بداند غمِ دلتنگی و تنه...