معصومانه (۴ تصویر)

اگه از من بپرسی "آدما چند بار تو زندگیشون #عاشق میشن" بهت می...
عکس بلند
۳

اگه از من بپرسی "آدما چند بار تو زندگیشون #عاشق میشن" بهت می...

#چشمانت چه #معصومانه به دور از من به خواب می‌روند و #شب چه م...

#چشمانت چه #معصومانه به دور از من به خواب می‌روند و #شب چه م...

#عروسک-قصه-ی-من !دلم شاده که اینجایی چشام تو #چشم-تو ماتهنگا...
۱۸

#عروسک-قصه-ی-من !دلم شاده که اینجایی چشام تو #چشم-تو ماتهنگا...

#دختر، زودتر راه می‌رود زودتر به تکلم می‌افتد زودتر به سن تک...
۲

#دختر، زودتر راه می‌رود زودتر به تکلم می‌افتد زودتر به سن تک...