معبودی (۱ تصویر)

:kaaba: روزی یک آیه از #قرآن_کریم :kaaba:    اللَّهُ لا إِله...
۱

:kaaba: روزی یک آیه از #قرآن_کریم :kaaba: اللَّهُ لا إِله...