مشهدی_ام_کن (۱ تصویر)

هر گوشه ای که می نگرم دل شکسته ایبا تو زبان به شکوه و نجوا گ...

هر گوشه ای که می نگرم دل شکسته ایبا تو زبان به شکوه و نجوا گ...