مشتی_خاک_به_پیشگاه_خداوند_متعال (۱ تصویر)

#شهید‌علی‌قاریان‌پور مشتی خاک به پیشگاه خدا....‍ در میان #گل...
۷

#شهید‌علی‌قاریان‌پور مشتی خاک به پیشگاه خدا....‍ در میان #گل...