مسعود_نوروزی (۱۰ تصویر)

هر گاه حرف هایت افکار دیگران را ساخت تو تاثیرگذاری و اگر افک...

هر گاه حرف هایت افکار دیگران را ساخت تو تاثیرگذاری و اگر افک...

https://www.instagram.com/mnraahi/عید غدیر 3 روز است.بنابر ر...

https://www.instagram.com/mnraahi/عید غدیر 3 روز است.بنابر ر...

https://www.instagram.com/mnraahi/ دلیل این که برای بچه ها ج...
۱

https://www.instagram.com/mnraahi/ دلیل این که برای بچه ها ج...

مسعود نوروزی راهی (ارتباط شناس): به نام صلح خونین ترین جنگ ه...

مسعود نوروزی راهی (ارتباط شناس): به نام صلح خونین ترین جنگ ه...

دل زینب همه دلدار حسینش بودهدل ما دل شد اگر کار حسینش بودهبه...

دل زینب همه دلدار حسینش بودهدل ما دل شد اگر کار حسینش بودهبه...

حضرت زهرا که نور چشم و دل ماستگفت علی جان تویی امیر دل منماد...

حضرت زهرا که نور چشم و دل ماستگفت علی جان تویی امیر دل منماد...

به هر رنگ جهان بنگر نشان از عشق می بینیسر پیران عاشق را جوان...

به هر رنگ جهان بنگر نشان از عشق می بینیسر پیران عاشق را جوان...

نمان به وادی حیرت ها بدان غنیمت فرصت ها نصیب چیست تو را از ع...

نمان به وادی حیرت ها بدان غنیمت فرصت ها نصیب چیست تو را از ع...

سروده ای از مسعود نوروزی راهی:دنیا بدون عشق ویران است ویران ...

سروده ای از مسعود نوروزی راهی:دنیا بدون عشق ویران است ویران ...

اگر از عشق حرفی هست، غوغاستمگر پروانه را از شعله پرواست؟جهان...

اگر از عشق حرفی هست، غوغاستمگر پروانه را از شعله پرواست؟جهان...