مسعود_خامنه_ای (۱ تصویر)

:small_orange_diamond: فرزندان #رهبر انقلاب به چه کاری اشتغا...

:small_orange_diamond: فرزندان #رهبر انقلاب به چه کاری اشتغا...