مسئول_فاسد (۲ تصویر)

نقش سیاستمداران، دولتمردان و عالمان دینی ناصالح در شیوع بی‌ح...
۲

نقش سیاستمداران، دولتمردان و عالمان دینی ناصالح در شیوع بی‌ح...

:large_red_circle: #عدالت دستگاه #قضایی و #اعتماد ؟! میخوایم...
۲

:large_red_circle: #عدالت دستگاه #قضایی و #اعتماد ؟! میخوایم...