مزدور_رژیم (۱ تصویر)

بعد از #گاندو پیغام‌های تهدیدآمیز می‌رسد یعنی اینکه مسیر درس...
۲

بعد از #گاندو پیغام‌های تهدیدآمیز می‌رسد یعنی اینکه مسیر درس...