مرگ_تدریجی (۹ تصویر)

:anger_symbol: #مرگ_تدریجی یک رویا بعد از فلح کردن اقتصاد ای...

:anger_symbol: #مرگ_تدریجی یک رویا بعد از فلح کردن اقتصاد ای...

#یه_دیونه_روانی#هع_#سرطان_معده:heavy_black_heart:   #مرگ_تدر...
۹

#یه_دیونه_روانی#هع_#سرطان_معده:heavy_black_heart: #مرگ_تدر...

هفدهم دی ماه سال ۱۳۱۴ بود رضا خان دستور استعماری #منع_حجاب ر...
۱

هفدهم دی ماه سال ۱۳۱۴ بود رضا خان دستور استعماری #منع_حجاب ر...

هفدهم دی ماه سال ۱۳۱۴ بود رضا خان دستور استعماری #منع_حجاب ر...
۱

هفدهم دی ماه سال ۱۳۱۴ بود رضا خان دستور استعماری #منع_حجاب ر...

هفدهم دی ماه سال ۱۳۱۴ بود رضا خان دستور استعماری #منع_حجاب ر...

هفدهم دی ماه سال ۱۳۱۴ بود رضا خان دستور استعماری #منع_حجاب ر...

هفدهم دی ماه سال ۱۳۱۴ بود رضا خان دستور استعماری #منع_حجاب ر...
۱

هفدهم دی ماه سال ۱۳۱۴ بود رضا خان دستور استعماری #منع_حجاب ر...

#مرگ_تدریجی#خاموشی:)
۳

#مرگ_تدریجی#خاموشی:)

#مرگ_تدریجی

#مرگ_تدریجی

**گرچه با #کپسول_اکسیژن مجابت کرده اند#مادرت می گفت دکتـــره...
۲

**گرچه با #کپسول_اکسیژن مجابت کرده اند#مادرت می گفت دکتـــره...