مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه (۱ تصویر)

#سید_محمد_خاتمی :باورکنید نقطه #فشار_به_رهبری همین جاست !!!چ...
۲

#سید_محمد_خاتمی :باورکنید نقطه #فشار_به_رهبری همین جاست !!!چ...