مرد_من (۱۵ تصویر)

تگش کن و هر چه دل تنگت میخواهد بگو❤📎ممنون از همراهیتون🙏.#عشق...
۴

تگش کن و هر چه دل تنگت میخواهد بگو❤📎ممنون از همراهیتون🙏.#عشق...

#مرد_منفالو=فالو
۲

#مرد_منفالو=فالو

مرد من:heavy_black_heart::smiling_cat_face_with_heart-shaped...
۸

مرد من:heavy_black_heart::smiling_cat_face_with_heart-shaped...

مثل مَردای تو قصه های قدیمی میمونه!همونقدر با صلابتهمونقدر ب...

مثل مَردای تو قصه های قدیمی میمونه!همونقدر با صلابتهمونقدر ب...

میگمآ به بغلت مخدر میزنی:)؟!
 #مرد_من:kiss_mark::heavy_black...
۳۴۰

میگمآ به بغلت مخدر میزنی:)؟! #مرد_من:kiss_mark::heavy_black...

:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes:#مرد_من
۸

:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes:#مرد_من

:heavy_black_heart:آرزویی که من با خود به گور خواهم برد#مرد_...
۲

:heavy_black_heart:آرزویی که من با خود به گور خواهم برد#مرد_...

مرد مندستامو که میگیریهیچکسمرا دست کم نمیگیرد...#مرد_من

مرد مندستامو که میگیریهیچکسمرا دست کم نمیگیرد...#مرد_من

#مرد_من

#مرد_من

روزت مبارک #مرد_من
۱

روزت مبارک #مرد_من

#مرد_من

#مرد_من

باران که بیاید بوی تنت بلند می شود؛اینقدر خاکی نباش #مرد_من ...

باران که بیاید بوی تنت بلند می شود؛اینقدر خاکی نباش #مرد_من ...

#لب_های_من_برای_بوسیدن_لب_های_تو_از_هم_باز_میشود_و_تو_چه_زیب...
۱

#لب_های_من_برای_بوسیدن_لب_های_تو_از_هم_باز_میشود_و_تو_چه_زیب...

#مرد_من
۲

#مرد_من