مرده_خوار (۱ تصویر)

:heavy_large_circle:️ ای کاش بجای #ایرانی !، #فرانسوی می بود...

:heavy_large_circle:️ ای کاش بجای #ایرانی !، #فرانسوی می بود...