مرتضی_شهریاری (۲ تصویر)

نقاشی / شهید مدافع حرم فرمانده مرتضی حسین پور قمی فرمانده مح...
۳

نقاشی / شهید مدافع حرم فرمانده مرتضی حسین پور قمی فرمانده مح...

نقاشی / شهید مدافع حرم فرمانده مرتضی حسین پور قمی فرمانده مح...

نقاشی / شهید مدافع حرم فرمانده مرتضی حسین پور قمی فرمانده مح...