مذهـبی (۱ تصویر)

نگرشی کلی و اجمالی، به #گویندگان و #مخاطبین 
اول: #مبلغین_مش...
۲

نگرشی کلی و اجمالی، به #گویندگان و #مخاطبین اول: #مبلغین_مش...