مدینه (۴۸۶ تصویر)

#معرفی_کتابتمام کسانی که ادبیات رو در دوران مدرسه خوندن اسم ...

#معرفی_کتابتمام کسانی که ادبیات رو در دوران مدرسه خوندن اسم ...

یا حضرت زهرا از بهر خدا به ما کن نظری ذکر تو شفای دردها...

یا حضرت زهرا از بهر خدا به ما کن نظری ذکر تو شفای دردها...

ذکر تو شفای دلها یا حضرت زهرا سلام الله علیها مدد...
۱

ذکر تو شفای دلها یا حضرت زهرا سلام الله علیها مدد...

السلام علیک ایتها الرضیه المرضیه یا فاطمه الزهرا مدد

السلام علیک ایتها الرضیه المرضیه یا فاطمه الزهرا مدد

یا فاطمه الزهرا مدد

یا فاطمه الزهرا مدد

السلام علیک یا فاطمه الزهرا مدد

السلام علیک یا فاطمه الزهرا مدد

السلام علیک یا فاطمه الزهرا رضیه المرضیه
۱

السلام علیک یا فاطمه الزهرا رضیه المرضیه

السلام علیک یا فاطمه الزهرا مدد ایتها الرضیه المرضیه
۲

السلام علیک یا فاطمه الزهرا مدد ایتها الرضیه المرضیه

یا فاطمه الزهرا مددی..
۳

یا فاطمه الزهرا مددی..

السلام علیک ایتها الرضیه المرضیه

السلام علیک ایتها الرضیه المرضیه

ایتها الرضیه المرضیه

ایتها الرضیه المرضیه

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...
۱

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...

،✺✦﷽‌‌‌‌✦✺•🍃• هر سینه که دوستدار زهراستآشفته و بی قرار زهراس...