مدیریت_زمان (۴۰ تصویر)

در حال زندگی کن

در حال زندگی کن

زندگی پرتغالی

زندگی پرتغالی

سرعت زمان یکسان نیست .

سرعت زمان یکسان نیست .

برای انجام کارها دو روز زمان بسیار زیادی است.
۲

برای انجام کارها دو روز زمان بسیار زیادی است.

مدیریت زمان  جادوی ثانیه ها

مدیریت زمان جادوی ثانیه ها

گاهی محاسن انسان، سفید شده، اما تازه دارد نقشه می‌کشد که نما...

گاهی محاسن انسان، سفید شده، اما تازه دارد نقشه می‌کشد که نما...

استاد قرائتی : چه اشکالی دارد شما رانندگان تاکسی، هنگامی که ...

استاد قرائتی : چه اشکالی دارد شما رانندگان تاکسی، هنگامی که ...

استاد پناهیان : کسی که اهل برنامه نباشد، اگر نماز هم بخواند،...

استاد پناهیان : کسی که اهل برنامه نباشد، اگر نماز هم بخواند،...