مدافعان_چادر (۲ تصویر)

•| شهیـد مےنامند تـو رابه گمانم اگر روحت را هم بدهےاحساس میڪ...
۱

•| شهیـد مےنامند تـو رابه گمانم اگر روحت را هم بدهےاحساس میڪ...

ما را #مدافعان_حرم آفریدند...#مدافعان_چادر

ما را #مدافعان_حرم آفریدند...#مدافعان_چادر