مخاطبین (۵ تصویر)

میدونی... خیلی عوضی هستی! من بهت عادت کردم... تو چی؟ میخوام ...
۲

میدونی... خیلی عوضی هستی! من بهت عادت کردم... تو چی؟ میخوام ...

اس‌ام اس های تبلیغاتی یک نامزد در  مازندران به من رای بده سی...

اس‌ام اس های تبلیغاتی یک نامزد در مازندران به من رای بده سی...

هر آدمی باید در #مخاطبین ِ #تلفن همراه خود#شماره ای داشته با...

هر آدمی باید در #مخاطبین ِ #تلفن همراه خود#شماره ای داشته با...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤هر آدمی باید در #مخاطبین ِ #تلفن همراه خود #شماره...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤هر آدمی باید در #مخاطبین ِ #تلفن همراه خود #شماره...

نگرشی کلی و اجمالی، به #گویندگان و #مخاطبین 
اول: #مبلغین_مش...
۲

نگرشی کلی و اجمالی، به #گویندگان و #مخاطبین اول: #مبلغین_مش...