محمد_هرمزی (۳ تصویر)

دلبر که جان فرسود از اودلبر که بود که جانها همه فرسود از اوا...

دلبر که جان فرسود از اودلبر که بود که جانها همه فرسود از اوا...

پاییزپاییز که می شود بی قرار می شومبا دیدن رخسار برگها خبردا...

پاییزپاییز که می شود بی قرار می شومبا دیدن رخسار برگها خبردا...

(طفلک دلم)طفلک دلمدل عاشقمچشم انتظار تو بودروزها و شب ها...ث...

(طفلک دلم)طفلک دلمدل عاشقمچشم انتظار تو بودروزها و شب ها...ث...