محمدی (۱۰۹ تصویر)

ولنتاین یک روز عشق در اسلام نیست...
۴۲

ولنتاین یک روز عشق در اسلام نیست...

یاد مرگ

یاد مرگ

آسمانهای هفت گانه و زمین و هر کس در آنهاست او را ستایش می کن...

آسمانهای هفت گانه و زمین و هر کس در آنهاست او را ستایش می کن...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀🍀خواهی که ببینی رخ #پیغمبــر را...😍🍃بنگ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀🍀خواهی که ببینی رخ #پیغمبــر را...😍🍃بنگ...

#وجدان #آیه #قرآن #سوره قمر #اندازه #دانشگاه #بیکاری #لیسانس...
۲

#وجدان #آیه #قرآن #سوره قمر #اندازه #دانشگاه #بیکاری #لیسانس...