محسن_نظری (۳۰ تصویر)

قلب دیوانه بهرحال خطا خواهد کردرفته ای، پشت سرت باز دعا خواه...

قلب دیوانه بهرحال خطا خواهد کردرفته ای، پشت سرت باز دعا خواه...

قلب دیوانه بهرحال خطا خواهد کردرفته ای، پشت سرت باز دعا خواه...

قلب دیوانه بهرحال خطا خواهد کردرفته ای، پشت سرت باز دعا خواه...

تو دلت سنگ و دلم چشم به در دوخته استنزن آتش به درختی که خودش...

تو دلت سنگ و دلم چشم به در دوخته استنزن آتش به درختی که خودش...

زندگی ، خالی و بیهوده و پر تکرار استدلخوشی اندک و دلتنگ شدن ...

زندگی ، خالی و بیهوده و پر تکرار استدلخوشی اندک و دلتنگ شدن ...

بوسه هایت خانمان سوز است ... جامِ باده نیست!مشعله ور کن ، اع...

بوسه هایت خانمان سوز است ... جامِ باده نیست!مشعله ور کن ، اع...

آرزویی در دلم، افسانه هایی در سرممن پریشان زاده ای، از خطه ی...

آرزویی در دلم، افسانه هایی در سرممن پریشان زاده ای، از خطه ی...

جمعه ها شرح دلم یک غزلِ کوتاه است که ردیفش همه دلتنگِ توام م...
۲۵

جمعه ها شرح دلم یک غزلِ کوتاه است که ردیفش همه دلتنگِ توام م...

بیا ، اگر #تُ نباشی ، دوباره مجبورمکه نام وضعیتم را  "وخیم" ...

بیا ، اگر #تُ نباشی ، دوباره مجبورمکه نام وضعیتم را "وخیم" ...

در هوای تو ، دل از حوری و انسان کندمریشه ی وسوسه را ، از تو ...

در هوای تو ، دل از حوری و انسان کندمریشه ی وسوسه را ، از تو ...

مانند غریقی کـه پر از وحشت آب است ،می گردم و دستم پی یک تکه ...
۲

مانند غریقی کـه پر از وحشت آب است ،می گردم و دستم پی یک تکه ...

جمعه‌ها شرح دلم یک غزل کوتاه استکه ردیفش همه«دلتنگ توام» می ...
۲

جمعه‌ها شرح دلم یک غزل کوتاه استکه ردیفش همه«دلتنگ توام» می ...

#جمعه ها شرح دلم یک غزل کوتاه استکه ردیفش همه،«#دلتنگ_توام» ...

#جمعه ها شرح دلم یک غزل کوتاه استکه ردیفش همه،«#دلتنگ_توام» ...

دلتنگی و تنهایی و اندوه و صبوریاین عاقبت تیره ی یک عاشق ناب ...
۱۹

دلتنگی و تنهایی و اندوه و صبوریاین عاقبت تیره ی یک عاشق ناب ...

یا مشڪلِ ارسالِ پیام، از دل ما بودیا منبع گیرنده‌ی قلب تو خر...
۲۴

یا مشڪلِ ارسالِ پیام، از دل ما بودیا منبع گیرنده‌ی قلب تو خر...