محسن_صفری (۱۶۳ تصویر)

.خوب است همین که هنوز اجازه دارمچند خط نوشته،چند بیت شعر را ...
۷

.خوب است همین که هنوز اجازه دارمچند خط نوشته،چند بیت شعر را ...

تگش كن 😍👩🏽‍🤝‍👨🏼کاش جای این همه بیماری و این همه مسری و واگیر...

تگش كن 😍👩🏽‍🤝‍👨🏼کاش جای این همه بیماری و این همه مسری و واگیر...

میخوام اولین کسی باشمکه تپش قلبت رو وقتی کنارش راه میری حس ک...
۶

میخوام اولین کسی باشمکه تپش قلبت رو وقتی کنارش راه میری حس ک...

درد یعنیشعر گویم بهرِ دلتنگی توتو ندانی وبخوانی بهرِ دلتنگی ...
۲

درد یعنیشعر گویم بهرِ دلتنگی توتو ندانی وبخوانی بهرِ دلتنگی ...

شـب شـده است یادِ تـو را خـواب بهـانـه می کنـد..شعـرِ پریشان...

شـب شـده است یادِ تـو را خـواب بهـانـه می کنـد..شعـرِ پریشان...

آذر انتهای پاییز است..جایی برای وداع همیشگی با عاشقی!درست مث...
۷

آذر انتهای پاییز است..جایی برای وداع همیشگی با عاشقی!درست مث...

آذر انتهای پاییز است..جایی برای وداع همیشگی با عاشقی!درست مث...
۲

آذر انتهای پاییز است..جایی برای وداع همیشگی با عاشقی!درست مث...

چگونه از من میخواهی تو را دوست نداشته باشم..چگونه میتوانی کا...

چگونه از من میخواهی تو را دوست نداشته باشم..چگونه میتوانی کا...

±💭 بھ اندازھ نوشیدن یڪ فنجان قهوھ..!                " اجازھ ...

±💭 بھ اندازھ نوشیدن یڪ فنجان قهوھ..! " اجازھ ...

در من انگار کسی تو را صدا میزندهرجایی که هستم و هرجایی که می...

در من انگار کسی تو را صدا میزندهرجایی که هستم و هرجایی که می...

...🗣شاید سالها بعد پشت چراغ قرمز در یک روز بارانی صدای رادیو...
۲

...🗣شاید سالها بعد پشت چراغ قرمز در یک روز بارانی صدای رادیو...

آدم باید گاهی خودش را به فراموشی بزند!دست خودش را بگیرد وببر...

آدم باید گاهی خودش را به فراموشی بزند!دست خودش را بگیرد وببر...

به اندازه نوشیدن یک فنجان "قهوه"اجازه دارم روبروی "چشمهایت" ...

به اندازه نوشیدن یک فنجان "قهوه"اجازه دارم روبروی "چشمهایت" ...

باران که میگیرد هوا عطر تو را می آوردتو زیر باران میروی شهری...

باران که میگیرد هوا عطر تو را می آوردتو زیر باران میروی شهری...

بیا امتحان کنیم.."برگرد"شاید پاییزاز میان فصل ها برود!#محسن_...
۲

بیا امتحان کنیم.."برگرد"شاید پاییزاز میان فصل ها برود!#محسن_...

دلتنگی دیگه یه حدی دارهخیلی از آدما میخندن و روبراه دیده میش...

دلتنگی دیگه یه حدی دارهخیلی از آدما میخندن و روبراه دیده میش...