مجلس_پنجم_بد_است (۱ تصویر)

○ ماجراهای یک "کوی"...امروز سالگرد غائله‌ی کوی دانشگاهه...تی...
۵

○ ماجراهای یک "کوی"...امروز سالگرد غائله‌ی کوی دانشگاهه...تی...