مجلس_ششم_عالی (۱ تصویر)

○ ماجراهای یک "کوی"...امروز سالگرد غائله‌ی کوی دانشگاهه...تی...
۵

○ ماجراهای یک "کوی"...امروز سالگرد غائله‌ی کوی دانشگاهه...تی...