مجاهدین_خلق (۴۷ تصویر)

غیرقابل پذیرش در تمام نقاط دنیا...

غیرقابل پذیرش در تمام نقاط دنیا...

اعتراف یک مامور اطلاعاتی امارات و عربستان

اعتراف یک مامور اطلاعاتی امارات و عربستان

🔥 آتش سوزی های سریالی.. راه جدید منافقین برای نابودی مردم ای...

🔥 آتش سوزی های سریالی.. راه جدید منافقین برای نابودی مردم ای...

🚩 #شهید_صیاد_شیرازی.. یکی از سه #سپهبد شهید تاریخ انقلاب اسل...

🚩 #شهید_صیاد_شیرازی.. یکی از سه #سپهبد شهید تاریخ انقلاب اسل...

:large_blue_diamond: :triangular_flag_on_post: "تیم اندرسون"...
۱۱

:large_blue_diamond: :triangular_flag_on_post: "تیم اندرسون"...

متن تصویر :downwards_black_arrow:..منطق ملت ما، منطق مؤمنین،...

متن تصویر :downwards_black_arrow:..منطق ملت ما، منطق مؤمنین،...

:large_blue_circle: هر وقت یکی از #برانداز ها اومد پای پست ت...
۱۴

:large_blue_circle: هر وقت یکی از #برانداز ها اومد پای پست ت...

دشمنانم را ببین! مرا بشناس!برای شناخت #حق و #باطل فقط نگاه ک...

دشمنانم را ببین! مرا بشناس!برای شناخت #حق و #باطل فقط نگاه ک...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: سازمان #ا...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: سازمان #ا...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #صدام دیک...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #صدام دیک...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  بعضی ازش...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: بعضی ازش...

:large_red_circle: مهم ترین #تهدیدهای نرم و سخت کشور به ترتی...

:large_red_circle: مهم ترین #تهدیدهای نرم و سخت کشور به ترتی...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:   #فرماند...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #فرماند...

:large_red_circle: من به #رأی جماعت #لیبرال کاری ندارم.. فقط...

:large_red_circle: من به #رأی جماعت #لیبرال کاری ندارم.. فقط...

:large_red_circle: امروز سالگرد عملیات قهرمانانه #مرصاد به ف...

:large_red_circle: امروز سالگرد عملیات قهرمانانه #مرصاد به ف...

مادری که 30سال به اتو دست نزد!#طالب_طاهری#مجاهدین_خلق#منافقی...
۱۶

مادری که 30سال به اتو دست نزد!#طالب_طاهری#مجاهدین_خلق#منافقی...

17000نفر از زنان و مردان و حتی کودکان بیگناه طی یک سال به دس...
۱

17000نفر از زنان و مردان و حتی کودکان بیگناه طی یک سال به دس...

#مجاهدین_خلق#مزدور_آمریکایی#مریم_رجوی

#مجاهدین_خلق#مزدور_آمریکایی#مریم_رجوی

فرق نمیکند، ماجرا بر سر چیست؟ دعوا بر سر #آب یا سپرده گذاران...
۲

فرق نمیکند، ماجرا بر سر چیست؟ دعوا بر سر #آب یا سپرده گذاران...