متن_کامل_شعر (۲ تصویر)

:japanese_symbol_for_beginner: #متن_کامل_شعر:up-pointing_red...
۳

:japanese_symbol_for_beginner: #متن_کامل_شعر:up-pointing_red...

می رفت دختر بچه ای همراه باباش
در کوچه های شهر، بابا گفت ای ...

می رفت دختر بچه ای همراه باباش در کوچه های شهر، بابا گفت ای ...