متصل_به_خون_گرم_شهیدان (۱ تصویر)

شکر !که در قلبمان ،مویرگی هست ، #متصل_به_خون_گرم_شهیدان ! و ...

شکر !که در قلبمان ،مویرگی هست ، #متصل_به_خون_گرم_شهیدان ! و ...