مبلغ_بدهی (۱ تصویر)

#تهاتراگر کسی به دیگری #بدهکار و از همان شخص #طلبکار نیز باش...

#تهاتراگر کسی به دیگری #بدهکار و از همان شخص #طلبکار نیز باش...