ما_اول_راهیم (۱ تصویر)

نه برنمی گردیم #ما_اول_راهیم تا پای آزادی هم #رنگو_هم_راهیمن...
۱۱

نه برنمی گردیم #ما_اول_راهیم تا پای آزادی هم #رنگو_هم_راهیمن...