مال_غیرمنقول (۲ تصویر)

:small_blue_diamond:️اگر #محجور دارای #مال_غیرمنقول باشد، بر...
۱

:small_blue_diamond:️اگر #محجور دارای #مال_غیرمنقول باشد، بر...

:white_left_pointing_backhand_index:اگر متوفی دارای #اموال م...

:white_left_pointing_backhand_index:اگر متوفی دارای #اموال م...