مؤمن_آینه_برادر_مؤمن_خویش_است (۱ تصویر)

#رسول_گرامی_اسلام #حضرت_محمد_ص می فرمایند:اَلمُؤمِنُ مِرآةٌ ...

#رسول_گرامی_اسلام #حضرت_محمد_ص می فرمایند:اَلمُؤمِنُ مِرآةٌ ...