لیاقتی (۲ تصویر)

رفتن #توتنهایی من نبود                  ...
۳

رفتن #توتنهایی من نبود ...

لیـــاقــت مــی خواهــدبـــودن در شعــر هـــای دختــری کهبــ...
۶

لیـــاقــت مــی خواهــدبـــودن در شعــر هـــای دختــری کهبــ...