لور (۱۸ تصویر)

غروب این جزیره:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...

غروب این جزیره:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...

از شگفتی‌های جزایر #خلیج_فارسدرخت همیشه سبز،درخت #لور (معروف...
۱

از شگفتی‌های جزایر #خلیج_فارسدرخت همیشه سبز،درخت #لور (معروف...

از شگفتی‌های جزایر #خلیج_فارسدرخت همیشه سبز،درخت #لور (معروف...

از شگفتی‌های جزایر #خلیج_فارسدرخت همیشه سبز،درخت #لور (معروف...

داوود خان کهلُر «کلهر» به همراه جمعی از ایل کلهر از ملت لورس...

داوود خان کهلُر «کلهر» به همراه جمعی از ایل کلهر از ملت لورس...

ما لر ها مرز نشین نبودیم.#لورستان#لور#لورسو#لرستان#لرسو#لر
۴

ما لر ها مرز نشین نبودیم.#لورستان#لور#لورسو#لرستان#لرسو#لر

شبکه الاشراق که برارون فیلیمو د عراق ساختنش.#لور#لورستان#فیل...

شبکه الاشراق که برارون فیلیمو د عراق ساختنش.#لور#لورستان#فیل...

هر بویی لورستان گپ.#الیمایی#لور#لورستان#لر#لرستان

هر بویی لورستان گپ.#الیمایی#لور#لورستان#لر#لرستان

هر بویی شیرزنون لورستان گپ.#لور#لر#لورستان#شیر

هر بویی شیرزنون لورستان گپ.#لور#لر#لورستان#شیر

خینم و فدای زایار لورستان گپ#لورستان#لور#لر

خینم و فدای زایار لورستان گپ#لورستان#لور#لر

تصویر بالا لرجنوبی و تصویر پایین لر پشتکوه(لرملکشاهی)#لور#لر...
۷

تصویر بالا لرجنوبی و تصویر پایین لر پشتکوه(لرملکشاهی)#لور#لر...