لبی (۷ تصویر)

گیرم که #حرام است #لبی تر کنم از #تو ...پیش نظرت#تشنه بمیرم ...
۱

گیرم که #حرام است #لبی تر کنم از #تو ...پیش نظرت#تشنه بمیرم ...

گیرم که #حرام است #لبی تر کنم از #تو ...پیش نظرت#تشنه بمیرم ...
۲۳

گیرم که #حرام است #لبی تر کنم از #تو ...پیش نظرت#تشنه بمیرم ...

#گیرم که حرام است#لبی تر کنم از تو...#پیش نظرت تشنه بمیرم چه...

#گیرم که حرام است#لبی تر کنم از تو...#پیش نظرت تشنه بمیرم چه...

#گیرم که حرام است#لبی تر کنم از تو...#پیش نظرت تشنه بمیرم چه...
۳۹

#گیرم که حرام است#لبی تر کنم از تو...#پیش نظرت تشنه بمیرم چه...

#گیرم که حرام است#لبی تر کنم از تو...#پیش نظرت تشنه بمیرم چه...
۲۳

#گیرم که حرام است#لبی تر کنم از تو...#پیش نظرت تشنه بمیرم چه...

:hear-no-evil_monkey::hear-no-evil_monkey::hear-no-evil_monk...
۸۵

:hear-no-evil_monkey::hear-no-evil_monkey::hear-no-evil_monk...