لبریزشان (۱ تصویر)

#تو پسِ تمام #کلماتم هستی #لبریزشان می کنی ،#میسوزانی،#تهی م...
عکس بلند

#تو پسِ تمام #کلماتم هستی #لبریزشان می کنی ،#میسوزانی،#تهی م...