لا_لصفقه_القرآن (۱ تصویر)

و چه نیروی شگفت انگیزیست،دست هایی که به هم پیوسته ست:double_...

و چه نیروی شگفت انگیزیست،دست هایی که به هم پیوسته ست:double_...