لایک_یادتون_نره (۹۴ تصویر)

یه واقعــــیتــ...ــهنمیشه ازشــــــــــ گذشــــــــت... دنی...

یه واقعــــیتــ...ــهنمیشه ازشــــــــــ گذشــــــــت... دنی...

هرکه از ساقی عشق توچومن باده گرفتبی خودبی خردبی خبر حیران شد...

هرکه از ساقی عشق توچومن باده گرفتبی خودبی خردبی خبر حیران شد...

رمان باد و تگرگ

رمان باد و تگرگ

چی کیوت
۲

چی کیوت