قوم_و_خویش_واقعی (۱ تصویر)

#قوم_و_خویش_واقعی !#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:القَریب...

#قوم_و_خویش_واقعی !#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:القَریب...