قلوب_ما_را_به_هم_نزدیک (۱ تصویر)

#حضرت_امام_خمینی_ره :#کوشش_نماییم_در_تألیف_قلوب و از #خداوند...

#حضرت_امام_خمینی_ره :#کوشش_نماییم_در_تألیف_قلوب و از #خداوند...