قلبِ (۲۹ تصویر)

#پرواز_پرسپولیس_بر_بامِ_آسیا👌💪❤💪👌روی #قلبِ من نوشته ❤😍رنگِ #...
۶

#پرواز_پرسپولیس_بر_بامِ_آسیا👌💪❤💪👌روی #قلبِ من نوشته ❤😍رنگِ #...

#قلبِ توتنهاکشورِ #پهناوری است کهمن #قرارداد بسته امتا آخر #...

#قلبِ توتنهاکشورِ #پهناوری است کهمن #قرارداد بسته امتا آخر #...

#میگفت یه روز که کنارش مستونه وار راه میرفتم و غرقه بودنش بو...

#میگفت یه روز که کنارش مستونه وار راه میرفتم و غرقه بودنش بو...

میـشود عکسی از #آغوش ات برای من بفـرستی؟جایی میان بـازو های...
۱

میـشود عکسی از #آغوش ات برای من بفـرستی؟جایی میان بـازو های...

‍ 🍁شهر را زرق و برق ها دوره کرده اند! رنگ به رنگ،مدل به مدلگ...
۱

‍ 🍁شهر را زرق و برق ها دوره کرده اند! رنگ به رنگ،مدل به مدلگ...

میـشود #عکسی از آغوش ات برای #من بفـرستی؟جایی میان #بـازو ...
۲۱

میـشود #عکسی از آغوش ات برای #من بفـرستی؟جایی میان #بـازو ...

میـشود #عکسی از آغوش ات برای #من بفـرستی؟جایی میان #بـازو ...

میـشود #عکسی از آغوش ات برای #من بفـرستی؟جایی میان #بـازو ...

#صبح.....  یعنے #غزل_چشمِ_تو_غوغا_بکند........ #قلبِ من هِ...
۱

#صبح..... یعنے #غزل_چشمِ_تو_غوغا_بکند........ #قلبِ من هِ...

عشق پاڪم:kiss_mark: :kiss_mark: تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:...
۳

عشق پاڪم:kiss_mark: :kiss_mark: تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:...

#قلبِ من میتونه تپیدن رو فراموش کنه‏اما دوست داشتن تو رو هرگ...
۱

#قلبِ من میتونه تپیدن رو فراموش کنه‏اما دوست داشتن تو رو هرگ...

#جالب ترین #شخصیت را #مردادی ها دارند !چه فصلی بهتر از تابست...
۶

#جالب ترین #شخصیت را #مردادی ها دارند !چه فصلی بهتر از تابست...

عشق پاڪمتمـامِ #دلخوشے هایم تو هستےهمانےکہ بہ #قلبِ من نشستے...
۱

عشق پاڪمتمـامِ #دلخوشے هایم تو هستےهمانےکہ بہ #قلبِ من نشستے...

تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_heart:️همانےکہ بہ #ق...
۴

تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_heart:️همانےکہ بہ #ق...

عشق پاڪم:kiss_mark::kiss_mark:تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:he...
۲۴

عشق پاڪم:kiss_mark::kiss_mark:تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:he...

عشق پاڪم:kiss_mark::kiss_mark:تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:he...
۳۱

عشق پاڪم:kiss_mark::kiss_mark:تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:he...

عشق پاڪم:kiss_mark::kiss_mark:تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:he...
۱

عشق پاڪم:kiss_mark::kiss_mark:تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:he...

#قشنگی-زندگیدرست از آون لحظه ای #شروع میشه که سعی میکنیم با ...

#قشنگی-زندگیدرست از آون لحظه ای #شروع میشه که سعی میکنیم با ...

:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️::heavy_black_heart:...

:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️::heavy_black_heart:...

₪⇦؏ـشق یعنے:kiss_mark:     ₪⇔ #کودتاے:heavy_heart_excla...

₪⇦؏ـشق یعنے:kiss_mark: ₪⇔ #کودتاے:heavy_heart_excla...

تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_heart:️همانےکہ بہ #ق...

تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_heart:️همانےکہ بہ #ق...