قلبم (۶۸۴ تصویر)

#آغوشت..آتشگاهِ نفس های من است؛وطنی کهدر میانِ هر دم و بازدم...
۱

#آغوشت..آتشگاهِ نفس های من است؛وطنی کهدر میانِ هر دم و بازدم...

« وَ یَذوبُ قَلبي اِن أتَـی ذِکرَاهُ »وقتی به او فکر می‌کنم#...
۴۲

« وَ یَذوبُ قَلبي اِن أتَـی ذِکرَاهُ »وقتی به او فکر می‌کنم#...

🌸فرزندم ای قشنگترین #خاطره زندگی ام 🎼با من حرف بزن #موسیقی ک...

🌸فرزندم ای قشنگترین #خاطره زندگی ام 🎼با من حرف بزن #موسیقی ک...

حرامم باشداگر با داشتن #عشقی چون تواگر بعد از دل بستن به #تو...

حرامم باشداگر با داشتن #عشقی چون تواگر بعد از دل بستن به #تو...

کودتایی کرده ای...  در #دل عجیب و بی مثال...سرزمینِ دنجِ #قل...
۱

کودتایی کرده ای... در #دل عجیب و بی مثال...سرزمینِ دنجِ #قل...

🌺همسرم، ای #نغمه زیبای زندگی ام صدایم کن🌸 #موسیقی گرم و دلنش...

🌺همسرم، ای #نغمه زیبای زندگی ام صدایم کن🌸 #موسیقی گرم و دلنش...