قلبـــــم (۲۰ تصویر)

عشق پاڪمتمـامِ دلخوشے هایم تو هستےهمانےکہ بہ قلبِ من نشستےهم...

عشق پاڪمتمـامِ دلخوشے هایم تو هستےهمانےکہ بہ قلبِ من نشستےهم...

عشق پاڪمتمـامِ دلخوشے هایم تو هستےهمانےکہ بہ قلبِ من نشستےهم...

عشق پاڪمتمـامِ دلخوشے هایم تو هستےهمانےکہ بہ قلبِ من نشستےهم...

عشق پاڪم:kiss_mark: :kiss_mark: تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:...
۳

عشق پاڪم:kiss_mark: :kiss_mark: تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:...

عشق پاڪمتمـامِ #دلخوشے هایم تو هستےهمانےکہ بہ #قلبِ من نشستے...
۱

عشق پاڪمتمـامِ #دلخوشے هایم تو هستےهمانےکہ بہ #قلبِ من نشستے...

تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_heart:️همانےکہ بہ #ق...
۴

تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_heart:️همانےکہ بہ #ق...

عشق پاڪم:kiss_mark::kiss_mark:تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:he...
۲۴

عشق پاڪم:kiss_mark::kiss_mark:تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:he...

عشق پاڪم:kiss_mark::kiss_mark:تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:he...
۳۱

عشق پاڪم:kiss_mark::kiss_mark:تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:he...

عشق پاڪم:kiss_mark::kiss_mark:تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:he...
۱

عشق پاڪم:kiss_mark::kiss_mark:تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:he...

:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️::heavy_black_heart:...

:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️::heavy_black_heart:...

#خــــــــــوشبخــــت ترینم????.چـــون تـــ:black_heart_suit...

#خــــــــــوشبخــــت ترینم????.چـــون تـــ:black_heart_suit...

تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_heart:️همانےکہ بہ #ق...

تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_heart:️همانےکہ بہ #ق...

#خــــــــــوشبخــــت ترینم????.چـــون تـــ:black_heart_suit...
۴۰

#خــــــــــوشبخــــت ترینم????.چـــون تـــ:black_heart_suit...

#خــــــــــوشبخــــت ترینم????چـــون تـــ:black_heart_suit:...

#خــــــــــوشبخــــت ترینم????چـــون تـــ:black_heart_suit:...

#خــــــــــوشبخــــت ترینم.چـــون تـــ:blue_heart:  ـــــو ...

#خــــــــــوشبخــــت ترینم.چـــون تـــ:blue_heart: ـــــو ...

#غیــــرقـــانــــونـــے:black_rightwards_arrow::black_left-...

#غیــــرقـــانــــونـــے:black_rightwards_arrow::black_left-...

•|:kiss_mark:|• تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_hear...

•|:kiss_mark:|• تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_hear...

•|:kiss_mark:|• تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_hear...

•|:kiss_mark:|• تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_hear...

//- تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_heart:️//- همانے...

//- تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے:heavy_black_heart:️//- همانے...

#خــــــــــوشبخــــت ترینم????.چـــون تـــ:black_heart_suit...
۷

#خــــــــــوشبخــــت ترینم????.چـــون تـــ:black_heart_suit...

#من خوشبخت ترینم...چون #تـو رو دارم...#تویی که...حتـی #فکر ک...

#من خوشبخت ترینم...چون #تـو رو دارم...#تویی که...حتـی #فکر ک...