قلبشــان (۱ تصویر)

یـڪ روزدست می گذارند روے #قلبشــان و مـا را #مــرهمِ زخـم صد...

یـڪ روزدست می گذارند روے #قلبشــان و مـا را #مــرهمِ زخـم صد...