نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قــــَلبـــِ (۱ تصویر)

در #زِنـــــــــــــدِگــــــــــــی ... هیـــچ چیـــــــــــز .. مهمـــــــــــتر از ایـــــלּ نیستــــ... کــــــه بـــــــآ #قــــَلبـــِ خـــــــــود دَر #صـــــــُلح بــــــــــــآشـــــــــی....

در #زِنـــــــــــــدِگــــــــــــی ... هیـــچ چیـــــــــــز .. مهمـــــــــــتر از ایـــــלּ نیستــــ... کــــــه بـــــــآ #قــــَلبـــِ خـــــــــود دَر #صـــــــُلح بــــــــــــآشـــــــــی....

۲۲ شهریور 1394
502